Regulamin Pobytu

Regulamin rezerwacji i najmu domków

1. Postanowienia ogólne

. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Po wpłacie zadatku(30% ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

§2. Rezerwacja i zadatek

1. Rezerwację należy potwierdzić dokonując płatności zadatku , o którym mowa w §1. pkt. 1 w ciągu 3 dni roboczych (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w wymienionym terminie powoduje anulację rezerwacji.

2. Najemca dokonując wpłaty zadatku akceptuje przedmiotowy regulamin najmu.

3. Pozostałą część opłaty za pobyt  Najemca wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy

4. Najemca zobowiązuje się w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

5. Rezygnacja z całego pobytu lub skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

§3. Użytkowanie domku podczas pobytu

1. Najemca powinien użytkować domek zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie może podnajmować ani użyczać innym osobom. Do korzystania z domków wczasowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane.

2. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, smażenia ryb . Osoby palące proszone są o wychodzenie na taras, a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek.

3. Wszystkich gości prosimy o nie rozpalanie grilla na tarasach domków, właściwym miejscem na rozpalanie grilla jest teren przed tarasem. Osoby korzystające z grilla zobowiązane są do posprzątania po sobie

4. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych zasad współżycia społecznego, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka, właściciel lub osoba uprawniona ma prawo zażądać opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty.

6. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. W domkach obowiązuje zakaz używania urządzeń i rzeczy, które mogą wzniecić pożar i obciążyć sieć elektryczną . Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

7. O konieczności dokonania napraw w domku przed przystąpieniem do użytkowania Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

8. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym. Naruszenie w/w zalecenia powoduje nałożenie opłaty do 100zł. Środki czystości udostępniane są na życzenie. Trwalsze zanieczyszczenia należy natychmiast zgłaszać.

9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domku i obiektu powstałe z jego winy.

10. Najemca nie może wprowadzać zwierząt na teren ośrodka.

11. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel może nałożyć na Najemcę karę umowną do 1000zł. W przypadku rażącego naruszenia tego przepisu właściciel może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka. .

 12. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku sporu sądem właściwym będzie sąd z siedzibą w Koszalinie.

§4. Odbiór domku

1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).

2. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. 3. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku. Brak uwag ze strony Najemcy co do takich uszkodzeń ,po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu. Najemca odpowiada finansowo za zniszczony lub uszkodzony sprzęt w domkach i na terenie ośrodka.

4. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

5. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz zniszczenia domku i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem, lub działaniem osób, za które odpowiada.

6. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać domek, teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci. Prosimy o nie pozostawianie żywności w domku. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie właścicieli lub osoby uprawnionej.

§5. Postanowienia końcowe

1. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Pełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.

2. Cena usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku osoby trzeciej) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich dzieci w domkach, na placu zabaw i na terenie całego ośrodka.

5. Odpowiedzialność fizyczną i materialną za użyczony sprzęt udostępniony przez właściciela ponoszą osoby, które go użyczają

 6. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również za kradzież i szkody samochodów pozostawionych na parkingu.                                                                                                                                                                                 ,7. Właściciel ośrodka nie odpowiada za szkody wynikłe wobec działania siły wyższej, działania Najemcy, działania osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności, z właściwości rzeczy oraz na skutek przypadku,zwrotów kosztu pobytów na skutek sił wyższych zwłaszcza warunków pogodowych,burz,porwistych wiatrów. w szczególności zaś za utratę wartości pieniężnych (czeków, kart płatniczych) sprzętu teleoptycznego i łączności oraz przedmiotów wartościowych.

8. Najemca dokonując rezerwacji i  wprowadzając się do domku, nie wnosi żadnych zastrzeżeń do rozwiązań technicznych ośrodka.

9.Oświadczam że w czasie pobytu w domkach w rzepkowie będę stosował wytyczne Miniesterstwa Zrowiea dotyczące COVID-19 oraz stan zdrowia mój i moich bliskich nie wskazuje na kontakt z chorymi na COVID-19 ,jestem zdrowy i nie mam kwarantany.

10. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.